Skip to content
Close

Regulamin

Regulamin 

obowiązujący od dnia 23 września 2018 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.byblink.com jest prowadzony przez KRAWGORS s.c. przy ul. Kosmowskiej 15, 95-054 Ksawerów, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7281292729, numer Regon: 471374508.

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: KRAWGORS s.c. ul. Kosmowska 15, 95-054 Ksawerów;

2) adres poczty elektronicznej: info@byblink.com

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 517 444 247, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 • KRAWGORS – KRAWGORS s.c. przy ul. Kosmowskiej 15, 95-054 Ksawerów, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7281292729, numer Regon: 471374508.
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Czas realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w których KRAWGORS skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z KRAWGORS niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym KRAWGORS, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Sklep firmowy – sklep stacjonarny prowadzony przez KRAWGORS znajdujący się przy ul. Kosmowskiej 15, 95-054 Ksawerów, w którym oferowane są przez KRAWGORS towary do sprzedaży stacjonarnej;
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez KRAWGORS dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.byblink.com .
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie KRAWGORS przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem Zamówienia;
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 • Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 • Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • posiadanie przeglądarki internetowej;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, KRAWGORS podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. KRAWGORS zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Rejestracja i logowanie

 • KRAWGORS świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.byblink.com .
 • Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcji Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 • Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna.
 • Klient może swobodnie przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać Zamówienia.
 • Rejestracja Konta nie jest konieczna do składania Zamówień. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym uzyskuje dostęp do następujących funkcji:
 • dodawania produktów „do ulubionych”;
 • wglądu w swoje Zamówienia;
 • pobierania przydatnych plików w formacie pdf;
 • Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem https://www.byblink.com/my-account/ zakładki „Zarejestruj się” lub podczas składania zamówienia za pomocą przycisku „Stwórz konto”
 • Dla zarejestrowania Konta w Sklepie internetowym niezbędnym jest wypełnienie formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta (wskazanej jako obowiązkowa za pomocą *) zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi Zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta. Podanie innych danych osobowych, nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne i nie jest niezbędne do założenia Konta.
 • Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez KRAWGORS wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację Konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta.
 • Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny, nieodpłatnie, poprzez przesłanie KRAWGORS żądania usunięcia konta:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@byblink.com
 • w formie pisemnej na adres pocztowy KRAWGORS wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1) Regulaminu, przy czym niezbędnym jest wskazanie w piśmie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 • KRAWGORS może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 • przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 • KRAWGORS może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym oraz w formie pisemnej na adres zamieszkania widniejący w danych Konta.
 • Skutkiem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron oraz rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie zablokowanie i usunięcie Konta ze Sklepu internetowego.
 • Zarówno wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak i jej rozwiązanie za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3 Składanie Zamówień

 • Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.byblink.com .
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz za pomocą usługi Konto.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 • Przez złożenie Zamówienia przez Klienta rozumie się złożenie KRAWGORS oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
 • Po złożeniu prawidłowego Zamówienia KRAWGORS niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje je do realizacji.
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość email) z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 • W wypadku gdy podane przez Klienta dane nie są kompletne, KRAWGORS skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy w ciągu najbliższych  dni roboczych, KRAWGORS ma prawo do niezwłocznego anulowania Zamówienia.
 • Klient w procesie składania Zamówienia decyduje czy chce otrzymać dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego czy faktury VAT. Dokument ten będzie załączony do wysyłanej przesyłki.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz samego Zamówienia.  W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 • Przed wysłaniem Zamówienia, na ekranie zostanie wyświetlona informacja dotycząca w szczególności:
 • przedmiotu Zamówienia;
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 • wybranej metody płatności;
 • wybranego sposobu dostawy;
 • terminu płatności.
 • Całkowita wartość Zamówienia jest wyświetlana podczas całego procesu Zamówienia, od momentu dokonania wyboru Towaru. W tym, również w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Wyświetlona kwota jest to suma kosztów jakie klient jest zobowiązany uiścić w związku z Zamówieniem i obejmuje ona również podatki ale nie obejmuje kosztów dostawy. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy wyświetlana jest po dokonaniu wyboru sposobu płatności i dostawy.
 • Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz jego akceptacja.
 • Klient, który złożył Zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować Zamówienie do momentu nadania przez KRAWGORS przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu Zamówienia może zostać złożone w szczególności przez naciśnięcie na link „Anuluj Zamówienie”, który pojawia się na stronie Sklepu internetowego www.byblink.com/  po wybraniu przez Klienta pola „xxx” dotyczącego danego Zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj Zamówienie” umieszczony w otrzymanej od KRAWGORS wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po naciśnięciu na link „Anuluj Zamówienie” na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub na Konto, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca statusu zamówienia. Powyższe uprawnienie do anulowania Zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Ceny towarów

 • Wszystkie ceny towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatki, w szczególności podatek VAT). Cena towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2. Cena towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 • Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 • Wszelkie koszty związane z dostawą towaru ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta, co do sposobu dostawy towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 • Klient może wybrać formę płatności:
  • przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
  • zapłata za pośrednictwem systemu płatności tPay – zapłata przed wysyłką towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu tPay. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności tPay;
  • zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze towaru w Sklepie firmowym KRAWGORS. Realizacja Zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
  • zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – klient uiszcza należność (gotówka) bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja Zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – KRAWGORS wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, KRAWGORS może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 • Informacje o cenie towaru, cechach oraz właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i każdorazowo zamieszczone są przy wskazanym towarze.
 • Ceną wiążącą jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Ceny towarów podane obowiązujące w Sklepie Internetowym dotyczą tylko i wyłącznie Towarów nabywanych za pomocą składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie firmowym obowiązują ceny towarów uwidocznione w Sklepie firmowym.
 • Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Realizacja Zamówień

 • Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania Zamówienia, w następujący sposób:
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A. na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu,
 • do Sklepu firmowego, celem odbioru osobistego.
 • Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.
 • Dostarczenie Towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania Zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych w § 5 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 • Koszty dostarczenia zamówionego towaru wynoszą:
 • – 13,53 złotych w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o., na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, a płatność została zrealizowana za pomocą przedpłaty (tPay, przelew zwykły),
 •   – 13,53 złotych w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o., na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, a płatność jest realizowana przy odbiorze (za pobraniem),
 • – 12,00 złotych w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,

Klient nie ponosi żadnych kosztów dostarczenia zamówionego towaru do Sklepu firmowego.

 • Czas realizacji przez KRAWGORS Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi maksymalnie 7 dni roboczych licząc od dnia:
 • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez KRAWGORS do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
 • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez KRAWGORS potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
 • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia opcji dostarczenia przesyłki do Sklepu firmowego od dnia wysłania przez KRAWGORS do klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 • Wiadomość z potwierdzeniem możliwości odbioru zamówionego towaru w Sklepie firmowym jest wysyłana przez KRAWGORS za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości email) lub/oraz wiadomości tekstowej sms.
 • Towar dostarczony do Sklepu firmowego pozostaje gotowy do odbioru przez 10 dni roboczych od dnia wysłania Klientowi przez KRAWGORS wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem możliwości odbioru zamówionego towaru w Sklepie firmowym.
 • Odbiór zamówionego towaru w Sklepie firmowym następuje po przedstawieniu przez Klienta numeru Zamówienia podanego w przesłanej przez KRAWGORS wiadomości elektronicznej (wiadomość email) oraz imienia i nazwiska Klienta podanego podczas składania Zamówienia.
 • W przypadku gdy Klient nie jest w stanie odebrać towaru w terminie wskazanym w § 5 ust. 8 może za zgodą KRAWGORS wyrażoną za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomość email), wiadomości tekstowej sms albo wiadomości w formie pisemnej odebrać zamówiony towar w innym ustalonym wspólnie z KRAWGORS terminie.
 • Jeżeli Klient nie odbierze towaru w terminie wskazanym w §5 ust. 8 albo § 5 ust. 10 KRAWGORS nabywa uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży. KRAWGORS wykonuje wskazane uprawnienie poprzez złożenie Klientowi za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomość email) lub w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Powyższe uprawnienie KRAWGORS wygasa z 60 (sześćdziesiątym) dniem od bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w § 5 ust. 8 albo § 5 ust. 10.

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji

 • KRAWGORS jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. KRAWGORS ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 • Klient ma prawo składać reklamacje w związku z umową sprzedaży towaru.
 • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 • Reklamacja w sprawie usługi może zostać złożona w formie dokumentowej w dowolny sposób zapewniający możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli Klienta w sprawie reklamacji do KRAWGORS, w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.byblink.com lub z wykorzystaniem Konta poprzez zakładkę „Reklamacje i zwroty”.
 • Zalecane jest, w celu umożliwienia KRAWGORS rozpatrzenia reklamacji, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć KRAWGORS dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury VAT, potwierdzenie wykonania przelewu bankowego albo inny dowód stwierdzający okoliczność zakupu towaru w Sklepie internetowym. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem proponowanego opisu reklamacji, przy czym wyczerpująca treść reklamacji może spowodować przyspieszenie rozpatrzenia jej przez KRAWGORS.
 • Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.
 • Reklamowany przez Klienta towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak dodatkowych uszkodzeń podczas jego transportu. Towar należy przesłać na koszt KRAWGORS na adres KRAWGORS s.c., ul. Kosmowska 15, 95-054 Ksawerów.
 • KRAWGORS rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@byblink.com,
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: 517 444 247 , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 • W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, KRAWGORS zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustępach 7 i 8 poniżej.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której KRAWGORS wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • Konsument może odstąpić od umowy informując KRAWGORS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa kurierskiego na adres: KRAWGORS s.c., ul. Kosmowska 15, 95-054 Ksawerów lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@byblink.com Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim KRAWGORS przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić na koszt własny towar KRAWGORS lub przekazać go osobie upoważnionej przez KRAWGORS do odbioru, chyba że KRAWGORS zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres: KRAWGORS s.c. ul. Kosmowska 15, 95-054 Ksawerów.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez KRAWGORS, KRAWGORS nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • W przypadku odstąpienia od umowy KRAWGORS niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez KRAWGORS.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przez KRAWGORS przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Niezależnie od powyższego Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • KRAWGORS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, których szczegółowe informacje, a także zasady dostępu opisane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
 • www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 • W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 • Konsument może ponadto skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Celem Europejskiej platformy ODR jest ułatwienie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego, sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez siec Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu sieci Internet lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej – Sprzedawca niniejszym wskazuje łącze elektroniczne do platformy ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 • Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a KRAWGORS:
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a KRAWGORS przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
 • zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 • Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi: http://www.bip.wiih.lodz.pl/ Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 • Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 • KRAWGORS oświadcza, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 9 Dane osobowe i polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest KRAWGORS s.c. z siedzibą w Ksawerowie (95-054), ul. Kosmowska 15.
 • Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie internetowym, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu produktów i usług KRAWGORS. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie internetowym, marketingu produktów i usług jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania Zamówienia.
 • Dane osobowe będą przekazywane do przedsiębiorstw obsługujących KRAWGORS w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla KRAWGORS działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. KRAWGORS nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.
 • Każdy Klient ma prawo żądać od KRAWGORS dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez KRAWGORS danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 • W oparciu o dane osobowe Klientów, KRAWGORS nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 • KRAWGORS wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia) podczas przeglądania Sklepu internetowego, pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 • Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego, przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, dostosowywanie stron Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta, badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie internetowym za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego.
 • Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała pliki cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu internetowego.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka Prywatności” pod adresem https://www.byblink.com/polityka-prywatnosci/ .

§ 10 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 • KRAWGORS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez KRAWGORS, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy posiadają Konto w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy KRAWGORS- w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 ustęp 10 niniejszego Regulaminu.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 • Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia
Translate »